Noticia de la Diócesis de Mallorca

PRESENTACIÓ DE LA NOVA EDICIÓ OFICIAL DEL MISSAL ROMÀ EN CASTELLÀ

Gestión parroquial online

El divendres 7 d’octubre del 2016 es va presentar, a la Conferència Episcopal Espanyola, la nova edició oficial en espanyol del Missal Romà en castellà. El text de l’edició que ara es presenta és el resultat d’un llarg treball de revisió i actualització i ha obtingut l’aprovació de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola el 21 d’abril de 2010. El 8 de desembre de 2015 la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments confirmava aquest text en llengua espanyola per a Espanya de la tercera edició del Missal Romà.

El Missal Romà és un dels llibres litúrgics més importants de la celebració de l’Església, text indispensable per a la celebració de la Santa Missa. En ell, la part fonamental està composta per les oracions que es necessiten per a la celebració de l’Eucaristia, però, a més, es descriuen els ritus que es desenvolupen durant la mateixa (gestos, moviments, postures, etc) i qui intervenen en cada ocasió (celebrant, concelebrant, acòlit, lector, salmista…).
Tant les oracions com els ritus continguts en el missal actual són herència de la llarga història litúrgica de l’Església en els seus diversos temps, moments, sensibilitats espirituals i accents teològics.

La tercera edició del Missal Romà és la continuadora de les altres dues publicades després del Concili Vaticà II (a l’any 1970 i 1988 respectivament) i se situen en línia de continuïtat amb elles. Tanmateix, la present edició significa un notable enriquiment en relació a les precedents; en efecte, la tercera edició ofereix una traducció al castellà amb abundants canvis d’expressió, retocs, precisions; tot això per preservar la fidelitat al text llatí original de l’any 2008. Així mateix, també s’ha enriquit les rúbriques per facilitar la seva comprensió i desenvolupament dins de la celebració.

Per decret del president de la Conferència Episcopal Espanyola aquesta edició del Missal entrarà en vigor a partir de les misses vespertines del diumenge I de Quaresma que ve (el dissabte 4 de març de 2017), i el seu ús serà obligatori a partir d’aquest moment en totes les misses que se celebrin en llengua espanyola a les diòcesis d’Espanya, no podent usar-se abans. Aquestes mesures vénen donades pel fet que, com és sabut, i per mandat de la Santa Seu, es modifica la fórmula de consagració del calze.

Malgrat que encara falten uns mesos per la seva entrada en vigor, davant l’expectativa sobre aquest llibre i per facilitar-ne la major difusió possible, es començarà a servir a distribuïdors i llibreries després de les celebració de les Jornades Nacionals de Litúrgia que tindran lloc a Madrid a finals del present mes d’octubre.
La nova edició del Missal, de similars característiques als nous leccionaris quant a la seva maquetació, enquadernació i protecció, té un format de 210 × 275 mm i 1386 pàgines. Va acompanyat per la seva venda, conjunta i inseparablement, d’un apèndix de 96 pàgines per a la celebració de la Missa en llatí, i un estoig amb un triple CD que conté la il·lustració sonora de tots els textos musicats del Missal.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=PRESENTACIÓ_DE_LA_NOVA_EDICIÓ_OFICIAL_DEL_MISSAL_ROMÀ_EN_CASTELLÀ&&noticia_id=9352