Noticia de la Diócesis de Mallorca

CÀRITAS MALLORCA VA ATENDRE 9.562 PERSONES DURANT 2015

Gestión parroquial online

Càritas Mallorca ha presentat avui matí la seva memòria 2015, amb el lema de la Campanya Institucional ‘Practica la Justícia, deixa la teva empremta’ com a portada, posant en relleu ‘la teva, la meva… l’empremta de tots’, és a dir, l’esforç de les persones voluntàries i dels treballadors de Càritas Mallorca per acompanyar als qui es troben en situació de pobresa i exclusió social i l’aposta per una transformació social cap a una societat més inclusiva. La presentació d’aquesta memòria s’emmarca ‘en un context marcat per contravisions i contraposicions a nivell polític, social i econòmic’.

En aquest sentit, i a nivell polític, han destacat la recuperació d’alguns drets abolits la legislatura passada, com per exemple l’accés a la sanitat pública. Però a nivell estatal i europeu ‘es viuen moments d’immobilisme absolut, tal és el cas de la situació de les persones que es troben en demanda de refugi per protegir la seva vida de la guerra, la violència i la fam’.

A nivell econòmic, sembla que cada vegada hi ha més possibilitats de treball en el nostre territori dedicat al turisme però les condicions laborals dels treballadors segueixen sent molt precàries. Ja parlam de treballadors pobres, i les exigències per a l’accés al mercat de treball cada vegada són més elevades (actualment a es demana algun idioma estranger a les persones que treballen com a cambreres de pisos a l’hosteleria), dificultant més l’accés a aquelles persones amb poques eines per a desenvolupar-se al món ‘normalitzat’.

Dades sobre les persones ateses

L’atenció directa que s’ha fet de forma descentralitzada, tant a Palma com a Part Forana, principalment a través de les parròquies però també a través dels diferents programes i projectes de Càritas, ha arribat a un total de 9.562 persones. Aquesta dada suposa una minva en l’atenció del 3’7% respecte de l’any anterior.

La distribució per programes: Acció de Base, desenvolupat prioritàriament des de les parròquies i per tant molt més territorial i comunitari, arriba a un total de 4.284 persones ateses i acompanyades des de:

• Treball individual i familiar, 3.611 persones
• Treball grupal i comunitari, 1.528 persones

Accions que tenen a veure amb el Treball i l’Economia Social i Solidària que s’han desenvolupat més a nivell diocesà i han arribat a un total de 1.764 persones, el que suposa un creixement d’un 10’6% respecte de l’any passat. Totes aquestes persones han estat ateses i acompanyades des de:

• Formació, 478 persones
• Ocupació, 142 persones
• Orientació, 1.182 persones
• Intermediació, 308 persones

Pel que fa a la intermediació es important destacar el contacte i col·laboració amb 61 empreses i 420 empleadors, amb 276 persones que han aconseguit un treball.

Quant al perfil de sol·licitant, segueix la tendència en quant a un creixement de les dones respecte dels homes com a sol·licitants d’ajuda o afectades per la situació de pobresa i/o exclusió, arribant en aquesta ocasió al 58’9% (l’any passat era el 57%). Així els homes sols resulten un 41’1%.

Pel que respecta a l’edat, el gruix més gros continua essent el col·lectiu de persones adultes entre els 30 i 54 anys, que representen el 52’4% de les persones ateses. També és cert que hi ha un bon nombre de menors d’edat, el 19’5% i d’aquests el 18’8 en edat escolar.

Les persones ateses per Càritas durant aquests anys de crisi han anat canviant en la mesura que la crisi es feia més fonda i colpia diferents col·lectius. D’aquesta manera hem vist com persones migrants han retornat als seus països d’origen o provant sort a altres indrets, s’ha incrementat el nombre de persones mallorquines amb un agreujament de la seva situació de pobresa o exclusió.

El 37’4% de les persones ateses són d’origen espanyol, nombre que ha disminuït respecte de l’any passat que era el 42%, mentre que el 47’5% prové d’altres països. Entre aquests cal destacar el 22’9% de persones procedents d’Àfrica i Orient Mitjà i el 21’4% de Llatinoamèrica i Carib. En menor proporció hi ha els procedents d’Europa que sols arriben a un 2% i els d’Àsia que representen un 1%. Del conjunt de les persones ateses, el 62’8% són famílies i tenen fills. El 45’6% d’aquestes famílies són parelles amb fills i el 17’2% són famílies monoparentals.

Ingressos i despeses

Durant el 2015, l’entitat ha tengut uns ingressos de 3.196.513,23 €, provinents de l’activitat propia, administración pública i altres institucions que hi col·laboren. Quant a les despeses, han estat lleugerament superiors a l’anys superiors, amb un total de 3.632.262,95 €.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=CÀRITAS_MALLORCA_VA_ATENDRE_9.562_PERSONES_DURANT_2015&&noticia_id=9011