La 3a edició del Missal Romà en castellà entra en vigor a partir de les misses vespertines del diumenge I de Quaresma, el dissabte 4 de març, i el seu ús serà obligatori a partir d’aquest moment en totes les misses que se celebrin en castellà en les diòcesis d’Espanya.
A partir d’aquest primer diumenge de Quaresma, el sacerdot, a la consagració del calze, ja no pronunciarà les paraules «Per tots els homes» que canvien per la fórmula «per molts» («pro multis»), complint així el mandat de la Santa Seu.
Aquesta tercera edició del Missal Romà va ser aprovada per la XCV Assemblea Plenària el 21 d’abril de 2010. La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va emetre la necessària recognitio o aprovació mitjançant decret amb data de 8 de desembre de 2015. El darrer pas va ser la publicació de la III edició oficial del Missal Romà mitjançant decret del president de la CEE el 25 de juliol del 2016.
Les dues anteriors edicions del Missal Romà es varen publicar després del Concili Vaticà II, l’any 1970 i 1988 respectivament. En aquesta nova edició es guarda una continuïtat amb les anteriors, tot i que s’ofereixen significatives millores: una traducció al castellà amb abundants canvis d’expressió i altres precisions; tot això per preservar la fidelitat al text llatí original de l’any 2008. També s’han enriquit les rúbriques per facilitar la seva comprensió i desenvolupament dins de la celebració.
La nova edició del Missal té un format de 210 × 275 mm i 1.386 pàgines. Va acompanyat per la seva venda, conjunta i inseparablement, d’un apèndix de 96 pàgines per a la celebració de la Missa en llatí, i un estoig amb un triple CD que conté la il·lustració sonora de tots els textos musicats del Missal.

Fuente original: http://www.agenciabaleria.com/200-ampliar_noticia.php?idioma=cat&&desc=EL_1R_DIUMENGE_DE_QUARESMA_ENTRA_EN_VIGOR_LA_3A_EDICIÓ_DEL_MISSAL_ROMÀ&&noticia_id=9766

Por Prensa